Glashelder Verhaal, gevestigd aan de Brouwersgracht te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kiki Verbeek is de Functionaris Gegevensbescherming van Glashelder Verhaal. Zij is te bereiken via: kiki@glashelderverhaal.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Glashelder Verhaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • internetbrowser en apparaat type;
 • bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kiki@glashelderverhaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Glashelder Verhaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling;
 • verzenden van Kiki’s maandelijkse tips;
 • je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Glashelder Verhaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Glashelder Verhaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Glashelder Verhaal) tussen zit. Glashelder Verhaal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen.

Autorespond gebruiken we als programma voor klanten en prospects, we versturen mailings vanuit dit programma en gebruiken het voor correspondentie met onze klanten. Ook facturatie en alles wat we mogen doen om de overeenkomst met de klant uit te voeren, doen we vanuit dit systeem. Prospect en klant kan te allen tijde zijn/haar gegevens (laten) aanpassen en/of compleet verwijderen.

Viadesk gebruiken we voor onze bloggroep en blognetwerk. We nodigen deelnemers via hun e-mailadres uit een profiel aan te maken. Deelnemers kiezen zelf welke gegevens ze verstrekken.

Met deze leveranciers heeft Glashelder Verhaal een verwerkersovereenkomst, waarin is vastgelegd dat zij zorgvuldig met de gegevens omgaan en hoe deze leveranciers dat waarborgen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Glashelder Verhaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Van actieve klanten bewaren we de persoonsgegevens zo lang als nodig is om aan het contract te voldoen. Als de opdracht klaar is, hanteren wij de wettelijke bewaartermijn. Zo lang mensen de tips lezen, blijft hun e-mailadres bewaard. Als blijkt dat zij onze mails een half jaar niet openen, verwijderen wij e-mail en naam uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

Glashelder Verhaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Glashelder Verhaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Glashelder Verhaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruikmaken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar kiki@glashelderverhaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Glashelder Verhaal zal zo snel mogelijk, maar en in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Glashelder Verhaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Glashelder Verhaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: kiki@glashelderverhaal.nl.

Stel mij gerust een vraag

Voel je vrij je vraag of opmerking aan me voor te leggen, wellicht kan ik je helpen. Je krijgt spoedig reactie. Hartelijke groet, Kiki Verbeek

dit veld niet invullen s.v.p.